Budżet na rok 2016


 
UCHWAŁA NR XV/86/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2015 R.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, 236, 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854).
 
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

 
§ 1. Dochody budżetu w wysokości                                                       53.569.836,34 zł,
w tym:
dochody bieżące                                                                    49.689.611,87 zł,
dochody majątkowe                                                                3.880.224,47 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
 
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                                                        50.774.651,62 zł,
w tym:
wydatki bieżące                                                                 45.132.671,77 zł,
wydatki majątkowe                                                              5.641.979,85 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
 
§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.795.184,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.
§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:
1)  ogólną w wysokości                                                                                    51.000,00 zł,
2)  celową w wysokości                                                                                    74.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 
§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.110.000 zł, rozchody w wysokości 3.905.184,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.
 
§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.
 
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:
przychody 2.667.900,00 zł; koszty 2.667.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.
 
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 578.300,00 zł; wydatki 578.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.
 
§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 375.000,00 zł.
 
§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.
 
§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    - w kwocie 5.000.000 zł,
2)       wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.275 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
 
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:
1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) dokonywani, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji
budżetowej
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.
 
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
 
                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu
 
 
                                                                                 Małgorzata Oller


Załączniki do budżetu na 2016 rok (365kB) excel

Wytworzył: Rada Powiatu (21 grudnia 2015)
Opublikował: Katarzyna Klinger (22 grudnia 2015, 09:47:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 977

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij