Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ - dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7B, 89-500 Tuchola.

  2. Inspektor ochrony danych – wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod.pinb@tuchola.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590720 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

  3. Cele i podstawy przetwarzania – określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, np. wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa;

  2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i są nimi, np. sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora, tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;

  3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.f RODO), oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.e RODO);

  4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.f RODO);

  1. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

  3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kociński (18 lipca 2017)
Opublikował: Szymon Hoppe (18 lipca 2017, 11:57:57)

Ostatnia zmiana: Joanna Remus (22 maja 2019, 13:17:53)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1955