Klauzula informacyjna (ogólna)

Klauzula informacyjna (ogólna)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Dom Dziecka w Tucholi przy ul. Kościuszki 16,
   89-500 Tuchola.

II. Inspektor Ochrony Danych jest Pan Szymon Hoppe, z którym możesz się skontaktować
    w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: Inspektor.iod@tutamail.com,
    lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez
      administratora:

     1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia
         przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych lub innego działania
         wynikającego z przepisów prawa;
     2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
         podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe
         oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu
         o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które
         przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.:
         podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże
         przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
         praw;
    3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub
        żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust.1 lit. d RODO) oraz gdy
        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie
        publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. e
        RODO);
    4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących
        realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek
        prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celu ewentualnego
        ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
        uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu
     do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do
     usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec
     przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny
    z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
     zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (25 czerwca 2018)
Opublikował: Iwona Olszewska (25 czerwca 2018, 15:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480