Informacje podstawowe dotyczące pracy urzędu

logo
logo

dsc.kprm.gov.pl

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TUCHOLI

ul. Pocztowa 7B, 89 - 500 Tuchola
tel. : (52) 5590720 
(fax): (52)  5590720  

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7.00 do godz. 15.00
wtorek - od godz. 7.00 do godz. 15.30

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków wtorek w godz. : 14.00 - 15.30

STATUS PRAWNY
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji,PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

ORGANIZACJA
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Do zadań nadzoru budowlanego należy: 
a) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym:
- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji, 
- sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
b) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych, 
c) współdziałanie z organami kontroli państwowej,

ORGANY I OSOBY
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB) Powiatu Tucholskiego jest Pani Magdalena Urban. PINB wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu.

OBSZAR DZIAŁANIA
Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi obejmuje powiat tucholski,

TRYB DZIAŁANIA
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

ZAŁATWIANIE SPRAW
Podania są przyjmowane na piśmie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
W zależności od sprawy, sposobu wniesienia podania, sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.


REJESTRY, EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TUCHOLI
1) rejestr katastrof budowlanych,
2) rejestr skarg i wniosków,
3) rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) rejestry spraw,
5) ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczni-budowlanej,
6) ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
7) rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
8) ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Urban (3 września 2019)
Opublikował: Joanna Remus (3 września 2019, 13:24:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Remus (3 września 2019, 13:51:32)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1970