Kodeks Etyczny


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W TUCHOLI

Wstęp

"Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi" został opracowany przy udziale wszystkich pracowników urzędu, w ramach realizacji przyjętego zadania akcji "Przejrzysta Polska". Jego przyjęcie i przestrzeganie służyć będzie kreowaniu lepszego wizerunku urzędu, wyeliminowaniu sytuacji mogących powodować stawianie zarzutów korupcji, niekompetencji czy prywaty, zapewnieniu przejrzystości pracy urzędu i jego pracowników, poprawie jakości pracy i relacji występujących między pracownikami i interesantami. Kodeks jest zbiorem zasad zawierających nakazy i zakazy postępowania, wynikających z tak fundamentalnych wartości jak: uczciwość, godność, lojalność, sprawiedliwość i prawda.
Procedura dochodzenia do ostatecznego kształtu tego dokumentu objęła: spotkania pracownicze, szkolenia, wkład twórczy wszystkich pracowników urzędu.

I. Zasady ogólne.

1."Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi", zwany dalej Kodeksem, określa zasady postępowania oraz obowiązki pracowników zatrudnionych w tym urzędzie w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami publicznymi.

2. Pracownikiem podlegającym regulacjom Kodeksu jest każda osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Tucholi, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.

II. Zasady i wartości obowiązujące pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi.
Uznając służebną rolę urzędu i pracowników, realizując postulat "Przyjaznego Urzędu", pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi przyjmują poniższe wartości i zasady jako wyznaczniki ich postawy podczas pracy w urzędzie.

1. Zasada uczciwości i rzetelności - pracownicy Starostwa traktują swoją pracę jako służbę publiczną, swoje obowiązki wykonują rzetelnie i bezstronnie, przestrzegają porządku prawnego, realizują swoje zadania w sposób nie budzący wątpliwości natury etycznej i moralnej, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych, dzięki temu budują pozytywny wizerunek pracownika samorządowego.

2. Zasada kompetencji - fachowość jest najważniejszym przymiotem każdego urzędnika, pozwala mu prawidłowo realizować należące do niego zadania; uznając konieczność bycia kompetentnym, pracownicy Starostwa podnoszą swoje kwalifikacje we wszystkich dostępnych formach kształcenia, w pracy w sposób jak najlepszy wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności.

3. Zasada lojalności wobec przełożonych i współpracowników - praca w urzędzie to praca zespołowa, pierwszą przesłanką niezbędną do stworzenia zespołu jest wzajemna lojalność i życzliwość, lojalnością wobec przełożonych, pracownicy umacniają ich autorytet.

4. Zasada utożsamiania się z celami i zadaniami urzędu - dzięki takiej postawie, pracownicy w pełni angażują się w realizację swoich zadań, lepiej je wykonują, budując pozytywny obraz swego urzędu.


5. Zasada aktywności, kreatywności i odpowiedzialności - dzięki nim pracownicy "wyprzedzają" i neutralizują mogące się pojawić w pracy trudności i problemy, nie uchylają się od podejmowania decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

6. Zasada taktu i uprzejmości - interesant może czuć się zagubiony w obcym mu urzędzie, dlatego dzięki taktownemu i uprzejmemu zachowaniu się, pracownicy Starostwa pomagają przełamać mogące pojawić się bariery dzięki czemu uzyskują lepszy kontakt z interesantem.

7. Zasada przejrzystości i czytelności postępowania - postępowanie urzędników Starostwa jest jasne i czytelne dla każdego interesanta, nie może budzić żadnych podejrzeń o związek z jego prywatnym interesem.

8. Zasada apolityczności - pracownicy wykonując swoją pracę w Starostwie są apolityczni, nie zdradzają swoich poglądów i sympatii politycznych oraz nie prowadzi agitacji na rzecz żadnej organizacji społeczno - politycznej, dbają o jasność i przejrzystość swoich relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne.

9. Zasada bezstronności - pracownicy urzędu w swojej pracy są bezstronni, możliwość najmniejszego podejrzenia o stronniczość spowoduje wystąpienie przez nich z wnioskiem o wyłączenie z postępowania.

10. Zasada racjonalności i oszczędności - pracownicy starostwa szanują środki publiczne nie powodując zbędnych wydatków, dbają o sprzęt i urządzenia, korzystają z nich z zachowaniem warunków prawidłowej eksploatacji.

11. Zasada kierowania się dobrem mieszkańców naszego powiatu - powiat to lokalna wspólnota samorządowa, interes tej wspólnoty, interes jej mieszkańców, stanowi nadrzędną wartość w pracy urzędników Starostwa.

III. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Kodeksu nie naruszają obowiązków pracowników samorządowych wynikających z innych przepisów.

2. Kodeks obowiązuje pracowników, którzy go podpisali z dniem złożenia podpisu.

Przyjęcie kodeksu

My, niżej podpisani pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi wypracowaliśmy powyższe wartości i zasady, wspólnie opracowaliśmy ostateczny kształt tego dokumentu, przyjmujemy "Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi" i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.

Podpisy pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi
Data podpisania: Tuchola, dnia 19 września 2005 r.:


metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (7 lutego 2007)
Opublikował: Jacek Lorczak (7 lutego 2007, 20:57:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11433