Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi


Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
 
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego powołaną
do realizacji zadań publicznych o charakterze ponad gminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,
2. Siedzibą Centrum jest miasto Tuchola, a obszarem działania Powiat Tucholski.
3. Centrum używa pieczęcie o treści „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ul. Pocztowa 7, tel. (052) 5592018, 89-500 Tuchola”.
4. Centrum używa skrótu PCPR.
 
§ 2

Centrum działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm);
2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm);
3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.);
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.);
6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.);
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm);
8. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);
9. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.);
10.  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.);
11. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.);
12. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi;
13. Innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw;
14. Niniejszego Statutu.
 
 
Zakres działania

§ 3

1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:
1) pomocy społecznej;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4) wspieranie osób niepełnosprawnych.
1. Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Tucholskiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych finansowane z PFRON.
3. Centrum realizuje inne zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i podejmuje działania wynikające z rozeznania potrzeb.
4. Centrum sporządza wnioski w sprawach pozyskiwania środków krajowych oraz funduszy unijnych na cele związane z realizowanymi zadaniami.
5. Rada Powiatu może powierzyć prowadzenie innej działalności niż podstawowa w drodze odrębnej uchwały, o ile jest to zgodne z przepisami prawa.
6. Powierzone zadania wykonywane są w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu.
 
§ 4

Przy realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
Organizacja Centrum

§ 6

1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Starosta Tucholski.
3. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba przez niego upoważniona w zakresie ustalonym w upoważnieniu.
4. Kierownik i pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi.
5. Kierownik Centrum wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
6. Kierownik Centrum wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Centrum.
7. Kierownik Centrum wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości Powiatu Tucholskiego.
8. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Jednostki.
9. Nadzór nad działalnością pieczy zastępczej, działalnością Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących w Powiecie sprawuje Starosta Tucholski przy pomocy Centrum.
10. Kierownik PCPR składa corocznie Radzie Powiatu:
1) sprawozdanie z działalności Centrum;
2) wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
3) zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
4) ocenę zasobów pomocy społecznej
1. Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy prawa pracy.
2. Szczegółową organizację i działanie Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Zarząd Powiatu Tucholskiego.
 
Działalność Finansowa Centrum

§ 7
 
1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Tucholskiego i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Centrum samodzielnie prowadzi obsługę księgową. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, opracowany zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
3. Centrum realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu, środków budżetu państwa oraz innych źródeł wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
4. Majątek Centrum jest mieniem Powiatu Tucholskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działaniami statutowymi.
5. Dla realizacji zadań statutowych Centrum może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł określonych innymi przepisami w celu poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu Tucholskiego.
 
Postanowienia końcowe

§ 8

Zmian w statucie dokonuje się w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.
 
        
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Tucholskiego (14 czerwca 2006)
Opublikował: Krzysztof Blas (20 marca 2007, 11:04:01)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (27 maja 2014, 12:53:50)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5762