REFERAT BUDOWNICTWA

I. POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ 


 • KARTA USŁUGI
pozwolenie na budowę (240kB) word
pozwolenie na rozbiórkę (238kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

-> Klauzula RODO (16kB) word

-> Klauzula RODO (132kB) pdf

          - > WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (159kB) plik

          - > WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (237kB) pdf

          wniosek edytowalny: - > WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (86kB) word


          -> OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (105kB) plik  
          -> OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (305kB) pdf


         druk edytowalny: - > OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (66kB) word


          -> INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ. ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (56kB) plik  

          -> INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ. ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (71kB) pdf

          druk edytowalny: - > INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ. ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (32kB) word

         UWAGA !   Nowy druk : PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

           -> PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiorke (142kB) pdf               oraz informacja na miejscu

OPŁATA SKARBOWA ZA POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB PEŁNOMOCNICTWO:

Urząd Miejski w Tucholi
Plac Zamkowy 1,89-500 Tuchola

nr konta 96 8174 0004 0000 2163 2000 0002

tytułem: opłata skarbowa za pozwolenie na budowę / opłata skarbowa za pełnomocnictwo podając również nazwę Inwestora lub nazwę inwestycji.II. PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
LUB PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA


 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIA

            -> Klauzula RODO (16kB) word

           -> Klauzula RODO (132kB) pdf


           ->
  OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (105kB) plik

           -> OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (305kB) pdf             
  oraz informacja na miejscu


III. ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ

 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIA

          -> Klauzula RODO (16kB) word

         -> Klauzula RODO (132kB) pdf
 
          -> WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (159kB) plik


          -> OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (105kB) plik


         
-> INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ. ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (56kB) plik


             oraz informacja na miejscu


IV. WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY/ROZBIÓRKI.

Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Tucholskiego z dnia 06 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dziennika budowy > zmiana kwoty oplaty na 25 zl (842kB) pdf


           -> wniosek o wydanie dziennika budowy (437kB) pdf /wersja w formacie pdf/

           -> Klauzula RODO (16kB) word

           -> Klauzula RODO (132kB) pdf

            KARTA USŁUGI oraz informacja dostępne na miejscu


OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA OPRACOWANIE DZIENNIKA BUDOWY

Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

nr konta 33 1560 0013 2340 9874 1000 0002

tytułem: opłata administracyjna za opracowanie dziennika budowy (należy podać nazwę Inwestora lub nazwę inwestycji)

kwota: 25 złV. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI.

 • KARTA USŁUGI

            -> wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielnosci lokali (41kB) word /wersja w formacie word/

           -> Klauzula RODO (16kB) word

           -> Klauzula RODO (132kB) pdf

             oraz informacja na miejscuVI. WYDAWANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI

             -> PB-14 wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku,lokalu lub na teren sąsiednej nieruchomości (290kB) pdf


VII. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE LOKALU MIESZKALNEGO.

 • KARTA USŁUGI

           -> wniosek o dodatek mieszkaniowy (39kB) word /wersja w formacie word/

            -> Klauzula RODO (16kB) word

            -> Klauzula RODO (132kB) pdf

                oraz informacja na miejscu


VIII. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI.

 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIA

IX. ZGŁOSZENIA BUDOWY, ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI NIE WYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ.

 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIA


            -> Klauzula RODO (16kB) word

            -> Klauzula RODO (132kB) pdf          -> OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (105kB) plik

          -> OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (305kB) pdf

  
          druk edytowalny: -> OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (66kB) word

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    W przypadku położenia planowanego obiektu budowlanego lub planowanych do wykonania robót budowlanych w strefie ochrony konserwatorskiej, należy przed dokonaniem zgłoszenia tej budowy lub robót w Starostwie Powiatowym w Tucholi, uzyskać opinię konserwatorską z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2, 85-102 Bydgoszcz.

Wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej do pobrania poniżej:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       oraz informacja na miejscu


Zgłoszenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego:


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I.   Administratorem danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
II. Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa;
2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;
3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


metryczka


Wytworzył: Szymon Hoppe (30 listopada 2009)
Opublikował: Szymon Hoppe (30 listopada 2009, 11:49:09)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (3 marca 2021, 10:42:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24492