WPF na lata 2018-2024


UCHWAŁA NR XL/256/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2017r.
 
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024

 
Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 t.j.).
 
 
                                                                                    Rada Powiatu
                                                                                    postanawia:
 
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
 
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.
 
§ 3.1. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.
 
§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.
 
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 
 
Uzasadnienie
 
 
            Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż  na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.
            W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2017 roku
i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie z dniem 31.12.2017 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2018 - 2024.
            Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2018-2021. Planowane do realizacji przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmuje okres czterech lat. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcie, na które Powiat Tucholski będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania  w ramach możliwości finansowych.
            Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.
            Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.
            Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie
z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki.
Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 przedstawia, że w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tylko jest spełniona relacja w roku 2024. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.
 
Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.
 
                                                                           Przewodnicząca
                                                                             Rady Powiatu
 
                                                                           Małgorzata Oller
 

WPF na lata 2018-2024 (929kB) excel

Wykaz przedsięwzięć (198kB) excel


Uzasadnienie  do Uchwały Nr XL/  /2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
 
Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024

 
            Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2017 roku, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024, wnosząc uwagi. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 dokonano aktualizacji danych na lata 2018-2024. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu oraz przychodów i rozchodów budżetu. W naszym przypadku zmiana dotyczy nieprawidłowości w zakresie wydatków majątkowych  w latach 2019-2020 związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki majątkowe ogółem wykazane w kolumnie 2.2 powinny być równe sumie kwot wykazanych w kolumnie 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne, ponieważ jest to nowy projekt do którego realizacji przystąpi powiat.
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 -  ujęte dane zawierają plan na 2018 rok
 
Lp. 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne
Kwotę na 2019 r. - brak, zastąpiono kwotą 15.201,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF-u - wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw
i Pomorza”.
 
Kwotę na 2020 r. - brak, zastąpiono kwotą 4.902 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do
WPF-u - wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
 
Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 93.600 zł. Z informacji zamieszczonych w umowie wynika, że Minister Edukacji Narodowej udzielił zapewnienia finansowania zadania polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin projektu pod nazwą „Za życiem” jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno -opiekuńczego. Właściwym dysponentem finansowania zadania jest Wojewoda Kujawsko – Pomorski. Wysokość planowanej dotacji dla Powiatu Tucholskiego na 2018 rok to kwota 93.600 zł
Zmiany mają odzwierciedlenie w objaśnieniach do uchwały oraz w załączniku nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024).
 
Lp. 1. – Dochody ogółem
Kwotę na 2018 r. – 58.545.404,48 zł, zastąpiono kwotą 58.639.004,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet - wydatki związane z realizacją umowy „Za życiem”.
 
Lp. 1.1 – Dochody bieżące
Kwotę na 2018 r. – 51.541.931,98 zł, zastąpiono kwotą 51.635.531,98 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet - wydatki związane z realizacją umowy „Za życiem”.
 
Lp. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Kwotę na 2018 r. – 8.351.450 zł, zastąpiono kwotą 8.445.050 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet - wydatki związane z realizacją umowy „Za życiem”.
 
Lp. 2 Wydatki ogółem
Kwotę na 2018 r. – 56.940.219,76 zł, zastąpiono kwotą 57.033.819,76 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet - wydatki związane z realizacją umowy „Za życiem”.
Lp. 2.1 Wydatki bieżące, w tym
Kwotę na 2018 r. – 48.958.641,97 zł, zastąpiono kwotą 49.052,.241,97 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet - wydatki związane z realizacją umowy „Za życiem”.
 
Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kwotę na 2018 r. – 31.037.936,50 zł, zastąpiono kwotą 31.131.536,50 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet - wydatki związane z realizacją umowy „Za życiem”.

Wytworzył: Rada Powiatu (20 grudnia 2017)
Opublikował: Katarzyna Klinger (16 maja 2018, 12:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij