DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną:

DRUK_1_ZDP (31kB) word

DRUK_1_ZDP_KARTA (585kB) word


Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu:

DRUK_2_ZDP (28kB) word

DRUK_2_ZDP_KARTA (587kB) word


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

DRUK_3_ZDP (37kB) word

DRUK_3_ZDP_KARTA (600kB) word


Wniosek o ustawienie tablicy reklamowej:

DRUK_4_ZDP (29kB) word

DRUK_4_ZDP_KARTA (593kB) word


Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

DRUK_6_ZDP (49kB) pdf

 

Wniosek o wycinkę drzew:

DRUK_7_ZDP (26kB) word

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

DRUK_8_ZDP (32kB) word

DRUK_8_ZDP_KARTA (591kB) word

DRUK_9_ZDP (449kB) pdf

Wniosek o ustalenie szkody komunikacyjnej:

Zgłoszenia zaistniałej szkody komunikacyjnej związanej ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło na drodze publicznej kategorii powiatowej Powiatu Tucholskiego należy dokonać u zarządcy drogi (w tut. Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi) niezwłocznie od chwili zaistnienia szkody.
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody:
Pisemny wniosek-roszczenie (zawierający: nazwę poszkodowanego - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego roszczenie, dane teleadresowe: telefon kontaktowy, e-mail, adres zamieszkania / adres siedziby; dokładne określenie przedmiotu szkody; dokładny opis okoliczności powstania szkody wraz z możliwym określeniem miejsca zdarzenia tj. numer drogi powiatowej, punkty odniesienia w terenie, umożliwiające zlokalizowanie uszkodzenia drogi np. nr posesji - jeżeli szkoda miała miejsce w terenie zabudowanym, słupek hektometrowy, znak drogowy itp.).
 
Do wniosku należy dostarczyć kserokopie dokumentów:
  •     dowodu rejestracyjnego;
  •     prawa jazdy kierowcy;
  •     dowodu osobistego;
  •     aktualnego ubezpieczenia OC uszkodzonego pojazdu;
  •     oświadczenie(-a) świadków (jeżeli byli):
  •     zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Komplet dokumentów należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6,  89-500 Tuchola.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

I.   Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi przy ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
II. Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: zdp@tuchola.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590112 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa;
2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;
3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (23 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (23 listopada 2011, 13:57:30)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (24 maja 2018, 23:57:34)
Zmieniono: dodanie klauzuli informacyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8769