Tryb kwalifikowania

TRYB KWALIFIKOWANIA , ZASADY PRZYJMOWANIA
DZIECI DO PLACÓWKI


1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest skierowanie Starosty Powiatu Tucholskiego 
    lub upoważnionej przez niego osoby.
2. Wraz ze skierowaniem organ kierujący przesyła :
  a. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub 
      opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce,
  b. odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu 
      rodziców,
  c.  poświadczenie zameldowania na pobyt stały,
  d. dokumentacje o stanie zdrowia dziecka
  e. dokumenty szkolne,
  f.  aktualny rodzinny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem sytuacji 
      dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i jego
      rodziny, wywiad kuratora sądowego.
3. Placówka obowiązana jest przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody
    przedstawicieli ustawowych lub orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 lat 
    i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających 
    natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki – na polecenie sędziego,
    doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, 
    zagrożenie jego zdrowia lub życia.
4. Dyrektor placówki, do której zostało przyjęte dziecko bez skierowania, obowiązany jest 
    powiadomić niezwłocznie, w ciągu 24 godzin, właściwy sąd rodzinny oraz Powiatowe 
    Centrum Pomocy Rodzinie o przyjęciu dziecka.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może przyjąć dziecko bez 
    skierowania na podstawie wniosku rodziców, opiekuna prawnego lub samego dziecka.
6. Liczba dzieci przyjętych do placówki bez skierowania nie może być większa niż 15%
    miejsc statutowych.
7. Dzieci przyjęte do placówki należy zdiagnozować i poddać ocenie stałego zespołu
    interdyscyplinarnego.
8. Przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się przez całą dobę.
9. Dzieci do placówki przyjmuje dyrektor albo po uzgodnieniu z dyrektorem pedagog lub
    inny pracownik pedagogiczny pracujący w czasie dowiezienia dziecka.
10.Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy przyjęcia do placówki.
11.Rodzeństwa są kierowane do tej samej grupy wychowawczej.
12.Pobyt dziecka w placówce ustaje w przypadku:
   a. powrotu dziecka do rodziców,
   b. zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
   c. usamodzielnienia dziecka,
   d. orzeczenia sądu rodzinnego o zakończeniu pobytu w placówce.
13.Usamodzielniany wychowanek otrzymuje pomoc według obowiązujących w tym 
     zakresie odrębnych przepisów.
14.W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się
     dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, dyrektor placówki:
   a. przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
   b. powiadamia w ciągu 24 godzin:
       - rodziców (opiekuna prawnego),
       - policję,
       - sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia,
       - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
15.Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki
     lub rażącego naruszania zasad współżycia w placówce, dyrektor może wykreślić
     z ewidencji przebywających w placówce oraz odmówić ponownego przyjęcia do placówki.

metryczka


Wytworzył: Olszewska Iwona (19 marca 2012)
Opublikował: Iwona Olszewska (19 marca 2012, 09:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3265