Konkurs 1/PFRON/2024

Zarząd Powiatu Tucholskiego uchwałą nr 304/528/2024 z dnia 29.02.2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/PFRON/2024 na wykonywanie zadań publicznych w 2024 roku związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku.
  Ogłoszenie o konkursie (148kB) pdf
        I.            Rodzaje zadań objętych konkursem
1.       Zadania objęte konkursem są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
2.       Rodzaje zadań możliwych do realizacji w ramach konkursu:
1)      organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
2)      prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
3.       Uczestnikami zadania muszą być mieszkańcy powiatu tucholskiego, nie jest dopuszczalne wykluczanie z udziału w zadaniu mieszkańców jednej lub więcej gmin powiatu tucholskiego.
     II.            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w punkcie I w 2024 roku wynosi 130.000,00 zł. W 2023 roku na realizację ww. zadań przeznaczono uprawnionym podmiotom 130.000,00 zł.        
     I.            Zasady przyznawania dofinansowań
1.       Zlecenie zadań i udzielanie dofinansowań następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023, poz. 571), art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.
z 2016, poz. 1945).  
2.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
3.       Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
     II.            Terminy i warunki realizacji zadań
1.       Zadanie, na które jest składana oferta, winno być wykonane w roku 2024. Umowa może obowiązywać strony od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada 2024 r., przy czym to oferent określa termin realizacji zadania – ramy czasowe (datę rozpoczęcia i zakończenia zadania), w których będą dokonywane wydatki na realizację zadania, mając na uwadze, że:
1)      wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy na realizację zadania;
2)      przed datą podpisania umowy mogą być ponoszone wydatki tylko ze środków własnych lub z innych źródeł;
3)      dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 30 listopada 2024 r.
2.       Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3.       Oferent składający ofertę w konkursie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 lub 7 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022, poz. 2240). Informację tę należy zamieścić w tabeli III.3 oferty – syntetyczny opis zadania.
4.       Zadanie musi mieć zasięg powiatowy (zadanie powinno być skierowane do wszystkich gmin z terenu powiatu tucholskiego). Szczególnie premiowane będą zadania o szerokim zasięgu, angażujące dużą liczbę uczestników.
5.       Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 130 000,00 zł.
6.       W przypadku powierzenia zadania Oferent nie musi się wykazać wkładem własnym.
7.       Wszelkie zmiany merytoryczne zadań, jak również zmiany związane z terminami i harmonogramem ich realizacji, winny być zgłaszane do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich w formie pisemnej z prośbą o ich akceptację.
8.       Oferent może dodatkowo wnieść w realizację zadania publicznego wkład finansowy, wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), wkład rzeczowy (bez dokonania wyceny wkładu rzeczowego). Wkład własny podlega ocenie przez Komisję Konkursową (kryterium nr IV oceny merytorycznej oferty – maksymalnie 10 pkt).
  III.  Termin i warunki składania ofert
1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057) w terminie do 21.03.2024 roku do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (Punkt Obsługi Interesanta, parter).
2.       O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi.
3.       Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze stron internetowych Powiatu Tucholskiego bippowiat.tuchola.pl (zakładka związki i stowarzyszenia - KONKURS), www.tucholski.pl (zakładka AKTUALNOŚCI) lub otrzymać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, pokój nr 103.
4.       W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć fundacje i organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie posiadające wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych, w tym zobowiązań wobec PFRON i Powiatu Tucholskiego.
5.       Każda oferta powinna być złożona w kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert nr 1/PFRON/ 2024”.
6.       Do oferty przedkładanej na konkurs należy dołączyć:
1)      kopię dokumentu poświadczającego stan prawny podmiotu (wypis z rejestru lub ewidencji) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, jeżeli nie jest on dostępny na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego;
2)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
7.       Załączniki, o których mowa w ust. 6 winny być:
1)      ponumerowane;
2)      podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
3)      potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ww. osoby, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.
8.       Uprawnione podmioty mogą złożyć w ramach konkursu 1/PFRON/2024 tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, odrzucone zostaną wszystkie oferty poza pierwszą złożoną i zarejestrowaną w Dzienniku Korespondencji Starostwa Powiatowego w Tucholi.
  IV.            Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1.       Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2.       Wyboru ofert przeznaczonych do udzielenia wsparcia finansowego dokona Zarząd Powiatu na podstawie rekomendacji Komisji dokonującej oceny ofert. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
3.       Uchwała Zarządu Powiatu zatwierdzająca listę ofert przeznaczonych do udzielenia wsparcia finansowego jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4.       Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.       Do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs, Zarząd Powiatu powoła Komisję, która dokona oceny ofert w zakresie realizacji zadań zgłoszonych do konkursu
i zarekomenduje Zarządowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego.
6.       Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1)      prawidłowość opisu adresatów działania oraz diagnoza ich problemów, uzasadniająca realizacje zadania – liczba punktów, które może uzyskać oferta w kryterium 0-10;
2)      możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta wraz z ew. partnerami – kryterium uwzględnia realność zaplanowanych działań, w stosunku do zdiagnozowanego problemu, możliwości organizacyjne oferenta, podział działań na poszczególnych partnerów (jeżeli dotyczy) itp. – liczba punktów, które może uzyskać oferta w kryterium 0-5;
3)      jakość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego – kryterium uwzględnia zakres rzeczowy wskazanych kosztów w odniesieniu do zdiagnozowanego problemu, racjonalność proponowanych stawek, wysokość kosztów przeznaczonych na działania administracyjne i obsługowe, prawidłowość przypisania kosztów do poszczególnych oferentów (jeżeli dotyczy) itp. – liczba punktów, które może uzyskać oferta w kryterium 0-10;
4)      proponowana jakość wykonania zadania – kryterium uwzględnia opis planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego, kwalifikacje osób, przy udziale których Wnioskodawca będzie realizować zadanie publiczne, ilościowy i jakościowy dobór działań do zdiagnozowanego problemu, proponowane rozwiązania w przypadku pojawienia się zagrożenia niezrealizowania celu zadania publicznego – liczba punktów, które może uzyskać oferta w kryterium 0-10;
5)      liczba rodzajów wsparcia oferowanego jednemu uczestnikowi. Przez rodzaj wsparcia rozumie się wyodrębnioną jakościowo formę działania, z których będą korzystać odbiorcy zadania np. uczestnik zgodnie z zaplanowaną ścieżką będzie korzystał
z poradnictwa specjalistycznego, wyjazdu edukacyjnym i z udziału w wykładzie. Powielające się działania (np. wiele wyjazdów) będą traktowane jako jeden rodzaj wsparcia. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a)       1 rodzaj wsparcia – 2 punkty,
b)       2 rodzaje wsparcia – 5 punktów,
c)        3 i więcej rodzajów wsparcia – 10 punktów;
6)      planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych (niż PFRON) źródeł na realizację zadania publicznego – liczba punktów, które może uzyskać oferta w kryterium 0-5;
7)      planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – liczba punktów, które może uzyskać oferta w kryterium 0-5;
8)      doświadczenie Oferenta w realizacji działań o podobnym do zaplanowanego w ofercie charakterze. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a)       brak doświadczenia w realizacji podobnych działań – 0 punktów,
b)       zrealizowane jedno działanie o podobnym charakterze – 2 punkty,
c)        zrealizowane dwa lub więcej działania o podobnym charakterze – 5 punktów.
7.       Minimalna liczba punktów, jaką oferta musi zdobyć, by otrzymać dofinansowanie wynosi 30. W przypadku, gdy koszt realizacji zadań ofert złożonych w ramach konkursu, które uzyskały minimalną liczbę punktów, będzie przekraczać 130.000,00 zł o przyznaniu dofinansowania decyduje Zarząd Powiatu Tucholskiego na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej oraz listy rankingowej, sporządzonej na podstawie uzyskanych punktów.
8.       Powiat Tucholski zastrzega sobie możliwość przyznania kwoty innej niż wnioskowania.
9.       Oferty złożone po terminie, niezgodne z ogłoszeniem konkursowym lub przez  nieuprawniony podmiot będą odrzucone z przyczyn formalnych, bez możliwości uzupełnienia.
10.   Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych jakimi są: niepodpisanie oferty przez upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS lub innymi dokumentami, brak załączników, niepoprawne potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem w ciągu 3 dni od powiadomienia oferenta. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień, oferta będzie odrzucone z przyczyn formalnych.
11.   Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego bippowiat.tuchola.pl w zakładce – Związki i stowarzyszenia – KONKURS oraz na stronie www.tucholski.pl.
     V.            Realizacja zadania:
1.       Oferent zobowiązany jest w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji przekazać informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dotacji, wraz z podaniem terminu dostarczenia dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy, w tym:
a)       niezbędne do przygotowania umowy dane osób upoważnionych do podpisania umowy;
b)      informację o rachunku bankowym, na który zostanie przekazana dotacja;
c)       jeżeli to konieczne, korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (szczególnie w przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji).
2.       Oferta wraz z ewentualnymi korektami jest podstawą zawarcia umowy o dofinansowanie i stanowi jej integralną część.
3.       Przesunięcia w budżecie pomiędzy poszczególnymi pozycjami nieprzekraczające 30% wartości dotacji uznawane są za zgodnie z umową i nie wymagają jej zmiany.
4.       Zmiany warunków umowy inne niż wskazane w ust. 3, w szczególności  zmiany sposobu i zakresu realizacji oferty, wymagają formy pisemnej.
  VI.            Postanowienia końcowe
1.       W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji, osoby upoważnione przez Starostę Tucholskiego mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2.       Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
3.       Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, jeżeli jest taka konieczność.
4.       Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
5.       Jako wkład własny finansowy lub wkład własny finansowy z innych źródeł rozumiane są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na podstawie dokumentów księgowych, w których nabywcą/płatnikiem jest Wnioskodawca.
6.       Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Powiatu jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych informacji o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Powiat Tucholski oraz PFRON. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (29 lutego 2024)
Opublikował: Karol Gutsze (29 lutego 2024, 14:53:53)

Ostatnia zmiana: Karol Gutsze (4 marca 2024, 09:41:58)
Zmieniono: Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w dacie złożenia wniosku, dodanie linków do wzoru oferty, umowy i sprawozdania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194