Konkurs ofert 2017

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 Konkursem objęte są zadania dotyczące wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Zadania mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu: prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym, wspierania inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, działań na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym. 

Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym. Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność proponowanego zadania z rodzajem, zakresem i zasięgiem przewidzianym w konkursie. Oferty niezgodne z ogłoszeniem nie otrzymają dofinansowania! 

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 750 zł. 
Uprawnione podmioty mogą złożyć po 2 oferty. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 roku wynosi 15.000zł. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) w terminie do 21 marca 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi (Punkt Obsługi Interesanta, parter). 

Ogłoszenie o konkursie: tutaj (367kB) pdf
Wzór oferty (MS Word): tutaj (213kB) word
Wzór korekty (MS Word):  tutaj (95kB) word
Wzór sprawozdania (MS Word): tutaj (202kB) word  
Dokumentacja (wzór oferty, karta oceny, wzór korekty, wzór umowy, wzór sprawozdania) w formacie pdf: tutaj (3120kB) pdf
Uchwała Zarządu Powiatu: tutaj (48kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (24 lutego 2017)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (24 lutego 2017, 14:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043