Konkurs 1/2018


Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Konkursem objęte są zadania dotyczące wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadania mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu: prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym, wspierania inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, działań na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym. 

Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym. Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność proponowanego zadania z rodzajem, zakresem i zasięgiem przewidzianym w konkursie. Oferty niezgodne z ogłoszeniem nie otrzymają dofinansowania! 

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 1000 zł. 
Uprawnione podmioty mogą złożyć po 2 oferty. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2018 roku wynosi 20.000zł. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) 
w terminie do 22 lutego 2018 roku 
do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi 
(Punkt Obsługi Interesanta, parter). 

Ogłoszenie o konkursie: ogłoszenie (678kB) pdf  
Wzór oferty (MS Word): oferta (211kB) word  
Wzór korekty (MS Word): korekta (93kB) word  
Wzór sprawozdania (MS Word): sprawozdanie (196kB) word
Dokumentacja (wzór oferty, karta oceny, wzór korekty, wzór umowy, wzór sprawozdania) w formacie pdf: dokumentacja (4388kB) pdf
Uchwała Zarządu Powiatu: uchwała (91kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (31 stycznia 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (31 stycznia 2018, 14:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912