KONKURS OFERT 2015

                                                                                Załącznik  do Uchwały Nr 14/27/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca  2015r.
 

Zarząd Powiatu Tucholskiego 
ogłasza: 
 
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
  
I.Rodzaje zadań objętych konkursem 
  
1. WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 
  
A. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu: 
a) prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym; 
b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych; 
c) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 
d) wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym. 
B.  Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym: 
a) konkursu aktywności twórczej dla twórców ludowych 
b) festiwali, konkursów, przeglądów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej o zasięgu co najmniej powiatowym, 
c) konferencji, seminariów i sesji naukowych, 
d) inicjatyw dotyczących ochrony, rozwoju i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, w tym zbiorów bibliotecznych, 
e) innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla kultury regionu. 

C. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2015 roku wynosi  10 000,00 zł. 
  
D. W 2014 roku na realizację ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom 0,00 zł. 
  
II. Zasady przyznawania dofinansowań 
  
1. Zlecenie zadań i udzielanie dofinansowań następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz zgodnie z  „Programem współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. 
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. 
3. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
  
III.  Terminy i warunki realizacji zadań 
  
1. Zadania, na które są składane oferty, winny być wykonane w 2015 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015r. 
2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach. 
3. Zadanie musi być co najmniej o zasięgu powiatowym. 
4. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 500,00 zł 
5. W przypadku powierzenia zadania Oferent nie musi się wykazać wkładem własnym.   
6.Wszelkie zmiany merytoryczne zadań, jak również zmiany związane z terminami i harmonogramem ich realizacji, winny być zgłaszane do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich w formie pisemnej z prośbą o ich akceptację. 
  
IV. Termin  i warunki  składania ofert 
  
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do 30 kwietnia 2015r. roku do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, pokój nr 103. 
  
    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Starostwie Powiatowym w Tucholi. 
  
2. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Powiatu Tucholskiego www.bippowiat.tuchola.pl (zakładka związki i stowarzyszenia - KONKURS), na stronach www.tucholski.pl (zakładka AKTUALNOŚCI) lub otrzymać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, pokój nr 103. 
3. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające   w ww. sferach i posiadające odpowiednie zapisy w swoich statutach: 
a. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), 
b. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
c.  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
4. Oferty muszą być opieczętowane i podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego  imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów. Każda oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert – wspieranie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 
5. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w skoroszycie typu wczep lub w inny sposób trwale połączona (nie bindowana). 
  
6. Do oferty przedkładanej na konkurs należy dołączyć: 
a) Kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów), 
c)  załączniki do ofert winny być: 
-  ponumerowane, 
-  podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, 
-  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ww. osoby, jeśli przedkładane są w formie kserokopii. 
7. Maksymalnie uprawnione podmioty mogą złożyć po 2 oferty do każdego z zadań wymienionych w ogłoszeniu. 
8.   Podmioty, które składają więcej niż jedną ofertą załączają 1 komplet dokumentów. 
    
V. Termin, tryb i kryteria  wyboru ofert 
  
1. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. 
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty. 
3. Do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs, Zarząd Powiatu powoła Komisję, która dokona oceny ofert w zakresie realizacji zadań zgłoszonych do konkursu
 i zarekomenduje Zarządowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego. 
4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. 
5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
-  możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inny podmiot, 
- kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
-  propozycją jakości wykonania zadania i kwalifikacjami osób przy udziale których będzie ona realizowana, 
- zaangażowaniem finansowym środków własnych oferenta oraz możliwością pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizacje tego zadania, 
-  wkładem rzeczowym i osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy i pracą własną członków organizacji, 
- dotychczasową współpracą oferenta z powiatem, w szczególności rzetelnością i terminowością realizacji zleconych zadań publicznych oraz prawidłowością rozliczenia otrzymanych dotacji, 
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z niniejszym ogłoszeniem, 
- zgodność oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z niniejszym ogłoszeniem, 
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania. 
6. Oferty złożone na nieodpowiednich formularzach, niekompletne, złożone po terminie, niezgodne z ofertą konkursową lub przez  nieuprawniony podmiot będą odrzucone z przyczyn formalnych. 
7. O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce – Związki i Stowarzyszenia - KONKURS oraz na stronie www.tucholski.pl. 
  
VI. Postanowienia końcowe 
  
1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji osoby upoważnione przez Starostę zobowiązane są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności. 
2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. 
3.  Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. 
4. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. 
5. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy. 
6. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Powiatu jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Powiat Tucholski. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

Wzór oferty (94kB) word
Wzór aktualizacji zakresu rzeczowego i finansowego zadania (61kB) word
Wzór sprawozdania (79kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (26 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (26 marca 2015, 15:04:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (26 marca 2015, 15:31:55)
Zmieniono: wprowadzono korektę w nazwie podmiotu, który wytworzył informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1466