Konkurs ofert 2016

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkursem objęte są zadania dotyczące wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzitwa narodowego.

Zadania mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym,
wspierania inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,
działań na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym.

Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodnoość proponowanego zadania z rodzajem, zakresem i zasięgiem przewidzianym w konkursie. Oferty niezdodne z ogłoszeniem nie otrzymają dofinansowania!

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 500 zł.

Uprawnione podmioty mogą złożyć po 2 oferty.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 roku wynosi 9.250,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do 31 marca 2016r. do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi (Punkt Obsługi Interesanta, parter).

Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie

Wzór oferty (MS Word): Oferta

Wzór korekty (MS Word): Korekta

Instrukcja wypełniania oferty: Instrukcja

Dokumentacja (wzór oferty, wzór korekty, karta oceny, wzór umowy) w formacie pdf: Dokumentacja

Uchwała Zarządu Powiatu: Uchwała

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (7 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (11 marca 2016, 14:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 936