Wydział Edukacji, Zdrowia i Sportu

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPORTU

ul. Pocztowa 7, pokój nr 206 (II piętro)

e-mail: edukacja@tuchola.pl

 

Waldemar Kierzkowski - Naczelnik Wydziału       
tel. 52 5590709                                                                                                       

Danuta Wytrążek - Zastępca Naczelnika
tel. 52 5590710

Katarzyna Puczyńska - Inspektor

tel./fax 52 5590714

                                                                      

W menu powyżej znajdują się katalogi zawierające dane,
umożliwiające uzyskanie dostępu do konkretnej informacji.
Należy w tym celu, na pasku menu -
znajdującym się powyżej,
kliknąć odpowiedni link

Wydział Edukacji, Zdrowia i Sportu zajmuje się organizacją szkół i placówek oświatowych, powiatowych bibliotek publicznych, ochroną zdrowia oraz nadzorem nad stowarzyszeniami.
Do podstawowych zadań Wydziału należy: 

W zakresie edukacji:
1)    realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych;
2)    zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;
3)    przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu;
4)    prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
5)    prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz spraw związanych z odwołaniem z ww. stanowiska;
6)    prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przez organ prowadzący propozycji dyrektora szkoły (placówki) dotyczących powierzenia bądź odwołania osoby ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;
7)    przygotowanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie, ustalenie regulaminu działania rady oświatowej;
8)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
9)    prowadzenie spraw związanych z nadaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
10)    przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
11)    przygotowanie projektu oceny pracy dyrektora, w zakresie i trybie określonym obowiązującymi przepisami;
12)    ustalanie w porozumieniu z dyrektorami szkół – profili i zawodów, w których kształci szkoła;
13)    nadzór nad realizacją porozumień dotyczących dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ośrodkach dokształcania zawodowego;
14)    zapewnienie dziecku na wniosek rodziców (opiekunów) odpowiedniej formy kształcenia specjalnego;
15)    prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
16)    przygotowanie propozycji regulaminów i zasad:
a)    wynagradzania i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat,
b)    rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rodzaju i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i  w systemie kształcenia na odległość,
17)    prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli oraz z doradztwem metodycznym;
18)    zaplanowanie i zabezpieczenie w budżecie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;
19)    prowadzenie bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej obejmującej:
a)    szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat,
b)    szkoły i placówki oświatowe publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, dla których Powiat jest organem właściwym do wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
20)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom stypendiów;
21)    pozyskiwanie środków zewnętrznych – projekty miękkie.

W zakresie ochrony zdrowia:
1)    tworzenie warunków do realizacji zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu gruźlicy, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
2)    przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii;
3)    opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;
4)    analiza potrzeb zdrowotnych społeczeństwa Powiatu na podstawie danych statystycznych i epidemiologicznych;
5)    zgłaszanie Zarządowi uwag na temat funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;
6)    stała współpraca z organami zarządzającymi spółką Szpital Tucholski;
7)    współpraca z samorządami wojewódzkimi, w tym przede wszystkim z samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz z samorządami gmin, w tym przede wszystkim z samorządami gmin Powiatu, a także z innymi samorządami powiatowymi w zakresie ochrony zdrowia;
8)    koordynowanie zadań z zakresu promocji zdrowia realizowanych na terenie Powiatu;
9)    realizowanie celów Narodowego Programu Zdrowia;
10)    opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów własnych programów zdrowotnych, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu;
11)    współdziałanie w realizacji programów zdrowotnych z innymi jednostkami działającymi na terenie Powiatu.

W zakresie sportu:
1)    tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
2)    organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a)    popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b)    organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c)    szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d)    tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;
3)    przyznawanie stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym ze środków budżetu Powiatu;
4)    przyznawanie nagród i wyróżnień ze środków Powiatu zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na szczeblu międzynarodowym i krajowym;
5)    współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych;
6)    koordynacja w zakresie ustalania kalendarza imprez sportowych;
7)    prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych;
8)    prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
9)    przygotowywanie umów z zakresu spraw realizowanych przez Wydział.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (1 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Porazińska (18 listopada 2009, 13:09:29)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (25 stycznia 2019, 11:18:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23817