Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski


 
Regulamin przyznawania stypendium naukowego  Starosty Tucholskiego oraz jednorazowego stypendium  Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia  uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
 
I. Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendium  naukowego Starosty Tucholskiego oraz jednorazowego stypendium Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia.
§2.  Stypendium ma charakter motywacyjny.

II. Tryb i zasady przyznawania stypendium naukowego Starosty Tucholskiego

§ 3 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące kryteria:
1) uczy się w szkole ponadpodstawowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
2) średnia ocen ucznia za ostatni semestr wynosi co najmniej:
    a. w liceum ogólnokształcącym – 4,9,
    b. w technikum i branżowej szkole I stopnia – 4,7;

3) ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.
2. Przyznanie stypendium następuje po rozpatrzeniu wniosku składanego przez ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego, który zawierać powinien:
1) imię i nazwisko ucznia;
2) adres korespondencyjny;
3) nazwa i adres szkoły;
4) klasę do której uczęszcza uczeń;
5) średnią ocen otrzymanych na koniec I semestru lub koniec roku szkolnego;
6) nr rachunku bankowego na które przelewane ma być przyznane stypendium.
3. Wysokość oraz ilość przyznanych stypendiów za wyniki w nauce zależy od wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia i liczby uczniów spełniających kryteria do jego otrzymania.
4. Stypendium przyznawane będzie na okres jednego semestru, przy czym uczniowie klas programowo ostatnich  otrzymywać będą stypendium w ostatnim semestrze nauki (od lutego do kwietnia włącznie).  Stypendium przekazywane będzie przelewem na rachunek wskazany przez stypendystę  we wniosku.
5. Stypendium powinno być przeznaczone przez uczniów wyłącznie na cele edukacyjne.
§ 4.1. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, w dwóch terminach:
  1) od 1 do 31 lipca każdego roku za wyniki końcowo roczne,
  2) w okresie ferii zimowych za wyniki semestralne.
2. Bez rozpatrzenia pozostają wnioski niekompletne i złożone po wyznaczonym
w regulaminie terminie.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Tucholski i przekazuje dyrektorowi szkoły imienną listę uczniów, którym przyznano stypendium.
4.  Decyzja Starosty Tucholskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 5.Uczeń otrzymujący stypendium za wyniki w nauce traci prawo do pomocy stypendialnej od następnego miesiąca po wystąpieniu następujących zdarzeń:
1)  przerwanie nauki,
2)  skreślenie z listy uczniów (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
3) powzięcia informacji o złożeniu nieprawdziwych danych,
4)  naruszenie w sposób rażący obowiązków ucznia lub wejście w konflikt  z prawem.
 
III.  Tryb  i zasady przyznawania jednorazowego  stypendium  Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia
 
§ 6.1. Starosta w miarę posiadanych środków może przyznać również jednorazowe  stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne:
1) laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym,
2) laureatom olimpiad i konkursów przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
3)  medalistom w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu centralnym,
4) zwycięzcom (1, 2, 3 miejsce) konkursów plastycznych, muzycznych i innych artystycznych na szczeblu ogólnopolskim.
2. Wnioski o stypendia mogą składać, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej:
1) dyrektorzy szkół;
2) samorządy szkolne, po zatwierdzeniu wniosku przez dyrektora szkoły.
3. Wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium powinny zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia;
2) adres korespondencyjny;
3) nazwa i adres szkoły;
4) klasę do której uczęszcza uczeń;
5) informację o osiągnięciach, o których mowa w § 6 ust. 1 w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku;
6) informację o opinii rady pedagogicznej;
7) nr rachunku bankowego, na które przelewane ma być przyznane stypendium.
Wnioski składa się w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Tucholi w terminie do dnia 15 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach Starosta może przyjąć wniosek w innym terminie uzasadnionym okolicznościami składanego wniosku, będzie on rozpatrzony na bieżąco.

IV. Postanowienia końcowe

§7. Stypendia są finansowane z dochodów własnych Powiatu Tucholskiego. Ich liczba
i wysokość jest corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu Tucholskiego w zależności od środków zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu i ilości złożonych wniosków.
§8. Wypłata środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie dokonywana przez Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi.
 
  
 

Stypendium naukowe Starosty Tucholskiego (semestralne) wniosek (316kB) pdf

Stypendium jednorazowe Starosty Tucholskiego  wniosek (255kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Danuta Wytrążek (27 maja 2019)
Opublikował: Danuta Wytrążek (4 sierpnia 2011, 08:14:18)

Ostatnia zmiana: Danuta Wytrążek (29 sierpnia 2019, 12:59:51)
Zmieniono: aktualizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21312