Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski


  Regulamin
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
 
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§ 1. Niniejszy regulamin określa:
  1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
  2)  warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej, w tym osoby uprawnione do korzystania z tej pomocy,
  3)  sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej, w tym zadania Komisji Zdrowotnej.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
  1) szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.1     pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski;
  2)  nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych obecnie zatrudnionych lub będących emerytami i rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1,
  3)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
  4)  wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej;
  5)  świadczeniu – należy przez to rozumieć świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
 
§ 3. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione corocznie w budżecie Powiatu Tucholskiego, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa uchwała Rady Powiatu Tucholskiego.
§ 4. 1. Świadczeniem w ramach pomocy zdrowotnej jest:
   1)   refundacja kosztów zakupu leków i materiałów medycznych,
   2)   refundacja kosztów opieki nad chorym w domu,
   3)   refundacja kosztów specjalistycznego leczenia,
   4)   refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego.
2. Świadczenie przyznawane jest nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:
   5)   ciężką lub przewlekłą chorobą,
   6)   długotrwałym leczeniem z powodu choroby zawodowej,
   7)   długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
   8)   długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu,
   9)   długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową,
   10)    koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, niezbędnego do wykonywania zawodu (np. zakup szkieł korekcyjnych) lub ułatwiającego dalsze funkcjonowanie (np. aparat słuchowy, proteza).
 
§ 5. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia
        finansowego.
  2. Wysokość jednorazowego świadczenia nie może przekroczyć 1.000,00 zł .
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może przyznać wyższą kwotę niż określona w ust. 2.
  4. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:
   1)   przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność stosowania specjalnej diety itp.),
   2)   wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
   3)   sytuacji materialnej rodziny nauczyciela,
   4)   możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli.
5. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenie będzie przyznane częściowo lub nie będzie przyznane.
6. Obsługę finansową funduszu zdrowotnego prowadzi Powiatowy Zakład Obsługi
    w Tucholi.
 
§ 6. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są:
  1) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski;
  2) nauczyciele emeryci, nauczyciele renciści, nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, wywodzący się ze szkół i placówek, o których mowa powyżej i objęci przez te jednostki pomocą socjalną.
 
§ 7. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie w terminie od 1 maja do 1 czerwca danego roku wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w innym niż określony w ust. 1 terminie. Wniosek zostanie rozpatrzony na bieżąco.
3. Do wniosku należy załączyć:
  1)  zaświadczenie lekarskie lub kartę informacyjną leczenia szpitalnego potwierdzającą leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, konieczność zapewnienia choremu dodatkowej opieki;
  2) oryginalne imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki poświadczające poniesione koszty zakupu leków, sprzętu medycznego lub usługi zdrowotnej, oświadczenie o poniesionych kosztach opieki);
  3) oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny, na druku stanowiącym załącznik nr 2
do regulaminu. Dochód brutto osoby wnioskującej, współmałżonka oraz pracujących dzieci ze wszystkich źródeł podlegających  lub  niepodlegających opodatkowaniu uzyskanych w ciągu ostatniego roku poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną;
  4)  inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej, tylko jeżeli wnioskodawca takie posiada.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 dołączone do wniosku składanego w roku 2016 powinny być wystawione w okresie od 1 grudnia 2015 do 31 maja 2016 roku. Dokumenty składane w kolejnych latach powinny pochodzić z okresu 12 miesięcy przed terminem złożenia wniosku, o którym mowa w §7 ust. 1.
5. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania świadczenia.
 
 
§ 8 1. Wniosek, o którym mowa w §7, nauczyciel lub inna uprawniona osoba kieruje do Zarządu Powiatu Tucholskiego za pośrednictwem dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
2. Nauczyciele emeryci i renciści składają wniosek do dyrektora szkoły, w której byli zatrudnieni przed przejściem na emeryturę lub rentę.
3. Dyrektor opiniuje wniosek i potwierdza załączone do niego dokumenty, a następnie przekazuje do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tucholi
do 10 czerwca każdego roku.
4. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej składa dyrektor szkoły opinię,
      o której mowa w ust. 3, wydaje Zarząd Powiatu Tucholskiego .
 
§ 9. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej udzielana jest raz
w roku budżetowym i wypłacana do 10 lipca każdego roku.
2. Wysokość przyznanego świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej będzie uzależniona
od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Tucholskiego i liczby składanych wniosków.
3. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane
w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
 
 
§ 10. Zarząd Powiatu rozpatruje wnioski jeden raz w roku, w szczególnych przypadkach wnioski
  mogą zostać rozpatrzone w innym wyznaczonym terminie.
 
§ 11. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej podejmuje Zarząd Powiatu Tucholskiego. Decyzja Zarządu Powiatu Tucholskiego odnotowywana jest we wniosku i jest decyzją ostateczną.
2. Informację o rozpatrzeniu wniosku w formie pisemnej przekazuje się wnioskodawcy.
 
§ 12. 1. Obsługę administracyjno - organizacyjną prowadzi Wydział Edukacji, Zdrowia
i Sportu Starostwa Powiatowego w Tucholi.
2. Obsługę finansową prowadzi Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi.

WNIOSEK (14kB) word

Oświadczenie (13kB) word

Oświadczenie RODO (22kB) word


metryczka


Wytworzył: Danuta Wytrążek (19 października 2011)
Opublikował: Danuta Wytrążek (19 października 2011, 09:24:13)

Ostatnia zmiana: Danuta Wytrążek (22 maja 2020, 08:52:15)
Zmieniono: dodano oświadczenie RODO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12553